Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten met freelance medewerkers

-Villa Basta vzw behoudt zich het recht de overeenkomst met de freelancer op te zeggen indien er vastgesteld wordt dat er onvoldoende deelnemers zijn voor de betreffende activiteit. Er wordt enkel schadevergoeding uitbetaald wanneer deze verhaald kan worden op de opdrachtgever. Villa Basta verschaft steeds inzage in de overeenkomsten met de eventuele opdrachtgever.
-De betaling van de overeengekomen vergoeding gebeurt ten laatste 14 dagen na de gedane prestatie via ontvangen factuur of via een T-interim contract opgesteld tussen contractant 1 en 2.
-In geval van ziekte, ongeval, overlijden en andere niet te voorziene omstandigheden en in geval van overmacht wordt Villa Basta zo vlug mogelijk verwittigd. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan Villa Basta vzw de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
-In gemeenschappelijk overleg wordt de activiteit naar een andere datum verplaatst of geannuleerd zonder dat hiervoor schadevergoeding voor beide partijen aan verschuldigd is.
-Mondelinge afspraken hebben geen invloed op dit contract tenzij ze schriftelijk worden bevestigd en ondertekend door beide partijen.
-De begeleider kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw.
-De begeleider verbindt zich ertoe elk probleem (waaronder ook pesterijen), schade, ongeval… zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uren te melden aan de plaatselijke verantwoordelijke van Villa Basta vzw.
-De begeleider is tijdens de activiteit verzekerd tegen persoonlijke ongevallen met lichamelijk letsel.
-Indien de begeleider schade veroorzaakt tijdens de begeleiding/organisatie van de activiteit, zal Villa Basta vzw de te vergoeden schade namens de begeleider voldoen. Dit mits de begeleider Villa Basta vzw de eerstvolgende werkdag van de schade (uiterlijk binnen de 24 u) inlicht. Villa Basta vzw heeft voor deze schaderisico’s een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand.
-Villa Basta vzw zal de begeleider niet aanspreken voor de schade welke door de begeleider in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden aan Villa Basta vzw is toegebracht, tenzij er sprake is van schuld of opzet van de begeleider.
-Bij elke externe promotie zal altijd naam en logo van Villa Basta vzw vermeld worden. Dit geldt ook voor elk perscontact of interview.

-Voor annulatie door derden (meestal de opdrachtgever) geldt de volgende annulatieregeling: tot 5 werkdagen voor de activiteit plaatsvindt kan de opdrachtgever kosteloos annuleren. De begeleider wordt geen schadevergoeding uitbetaald. Vanaf de vierde werkdag tot de dag voor de activiteit plaatsvindt, betaalt de opdrachtgever 25% van de begeleidingskost als annulatievergoeding.  In geval van annulatie de dag zelf betaalt de opdrachtgever 100% van de begeleidingskost.

 

Voor dringende opdrachten kan je een dimona-aangifte doen via 0800/84900
of http://www.t-interim.be/nl/lastminute-opdracht
Hou zeker de volgende gegevens bij de hand:
– Je rijksregisternummer
– De datum van tewerkstelling