Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten met freelance medewerkers

-De freelancer staat steeds zelf in voor het regelen van zijn contractuele zaken binnen zijn eigen onderneming of met het SBK (Amplo, Recrewtment…) waarmee hij samenwerking.

-De betaling van de overeengekomen vergoeding gebeurt ten laatste 30 dagen (tenzij anders afgesproken) na de gedane prestatie via ontvangen factuur of via een SBK-contract opgesteld tussen contractant 1 en 2.

-In geval van ziekte, ongeval en andere niet te voorziene omstandigheden en in geval van overmacht wordt Villa Basta zo vlug mogelijk verwittigd. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan Villa Basta vzw de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

-In gemeenschappelijk overleg kan een activiteit naar een andere datum worden verplaatst of geannuleerd zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is.

-Mondelinge afspraken hebben geen invloed op dit contract tenzij ze schriftelijk worden bevestigd en ondertekend door beide partijen.

-De begeleider kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw.

-De begeleider verbindt zich ertoe elk probleem (waaronder ook pesterijen), schade, ongeval… zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uren te melden aan de plaatselijke verantwoordelijke van Villa Basta vzw.

-Villa Basta vzw zal de begeleider niet aanspreken voor de schade die door de begeleider in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden aan Villa Basta vzw is toegebracht, tenzij er sprake is van schuld of opzet van de begeleider.

-Bij elke externe communicatie over de activiteit zal altijd naam en logo van Villa Basta vzw vermeld worden. Bij social media posts tag je Villa Basta. Dit geldt ook voor elk perscontact of interview. De freelancer werkt in naam van Villa Basta, niet in eigen naam.

-Villa Basta vzw kan de overeenkomst met de freelancer opzeggen indien er onvoldoende deelnemers zijn voor de betreffende activiteit. Er wordt enkel schadevergoeding uitbetaald wanneer deze verhaald kan worden op de opdrachtgever. Villa Basta verschaft steeds inzage in de overeenkomsten met de eventuele opdrachtgever.

-Voor annulatie door derden (meestal de opdrachtgever) geldt de volgende annulatieregeling: Een opdrachtgever kan een aangevraagde workshop annuleren, maar betaalt 10% annulatiekosten. Bij annulatie vanaf de 4-de werkdag voorafgaand aan de activiteit betaalt hij 25% van de afgesproken prijs. In geval van annulatie de dag zelf betaalt hij als opdrachtgever het volledige bedrag.

Voor dringende opdrachten kan je een dimona-aangifte doen via 0800/84 900 (AMPLO). Hou zeker de volgende gegevens bij de hand:
– Je rijksregisternummer
– De datum van tewerkstelling